Kapvergunning

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Wilt u een boom in uw tuin kappen? Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Om waardevolle bomen te beschermen en omdat het kappen van bomen risico’s met zich meebrengt voor de omgeving zijn er regels voor opgesteld. Deze vindt u in de Bomenverordening Oegstgeest 2010. Sinds de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) in 2010 is de officiële naam van de kapvergunning: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand. Niet voor alle bomen is een omgevingsvergunning nodig. Lees meer hieronder: Wat u moet weten.

Wanneer met of zonder vergunning bomen kappen?

Wilt u een boom in uw tuin kappen? Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft.  Als u in de buurt van een monument wilt kappen of als de boom is gelegen in beschermd dorpsgezicht of is opgenomen op de lijst met monumentale bomen moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen. Overige bomen mogen zonder omgevingsvergunning worden gekapt, u dient wel de Wet natuurbescherming in acht te nemen.

Via de pagina omgevingsvergunning kunt u via de knop 'online regelen' de vergunningencheck doen, en zo wordt bepaald of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor het kappen of vellen van een boom of een groep bomen.

Wat heb ik nodig om een kapvergunning aan te vragen?

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom of enkele bomen moet u de volgende informatie aanleveren.

  • het volledig ingevulde aanvraagformulier
  • foto's van de te kappen bomen
  • een situatietekening.

Hoelang duurt het voor ik een kapvergunning krijg?

U krijgt geen kapvergunning, maar een omgevingsvergunning. Het duurt maximaal acht weken voor u hoort of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met maximaal zes weken. Bijvoorbeeld als mensen bezwaar maken tegen uw aanvraag. U hoort dit binnen acht weken na uw aanvraag. Als de omgevingsvergunning is verleend kunt u er pas, nadat de bezwaarperiode van zes weken is verlopen, gebruik van maken.

Gedurende de periode van het broedseizoen mag geen gebruik gemaakt worden van een verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een boom. Voor verder informatie verwijzen wij u naar de flora- en faunawetgeving.

Inzien:

Kapvergunning

U betaalt leges voor het behandelen van uw vergunningsaanvraag. Dee kosten voor een kapvergunning bedragen € 94,10.