Oplaadpalen elektrische auto’s

Rijdt u een elektrische auto en wilt u een oplaadpaal in de openbare ruimte? Gemeente Oegstgeest heeft een overeenkomst met Allego. Via Allego kunt u een oplaadpaal aanvragen.

Veelgestelde vragen:

Hoe vraag ik een oplaadpaal aan?

Allego is de marktpartij in Oegstgeest die oplaadpalen mag plaatsen. Bij deze partij doet u een aanvraag.
Het bedrijf Allego toetst uw aanvraag en zorgt dat zij toestemming krijgen van de gemeente om de oplaadpaal te mogen plaatsen. Deze marktpartij dient hierbij te voldoen aan de “Beleidsregels publieke oplaadlocaties elektrische voertuigen gemeente Oegstgeest 2015”. Na plaatsing beheert en exploiteert Allego de oplaadpaal. Inwoners/werknemers die werkzaam zijn in Oegstgeest kunnen met een tankpas/oplaadpas hun voertuig opladen.

(Stroom-)kabels vanaf een perceel, over het trottoir, naar een voertuig zijn niet toegestaan.

De gemeente werkt niet mee aan een zogenaamde “verlengd privaat aansluitpunt” (hierbij plaatst een particulier een oplaadpaal in de openbare ruimte, die wordt voorzien van stroom vanuit een particuliere meterkast).

Waar zijn op dit moment al laadpalen in Oegstgeest?

Op de website van Oplaadpalen.nl vindt u een overzicht van alle oplaadpalen in Oegstgeest. 

Welke marktpartijen in Oegstgeest beheren en exploiteren oplaadpalen in Oegstgeest?

EVnetNL beheert en exploiteert een aantal oplaadpalen in Oegstgeest. Vanaf 26 augustus 2016 hebben we ook een overeenkomst met Allego. Dit zijn de twee marktpartijen in Oegstgeest die laadpalen exploiteren en beheren.

Kosten

De gemeente Oegstgeest betaalt niet mee en verstrekt geen subsidie voor de plaatsing en de exploitatie van een oplaadpunt. Marktpartijen hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden. Het is raadzaam om u vooraf goed te laten informeren hierover.

Komt er een oplaadpaal voor mijn huis?

Bij de afweging waar een oplaadpunt wordt geplaatst, spelen veel factoren mee. Deze staan beschreven in de Beleidsregels publieke oplaadlocaties elektrische voertuigen gemeente Oegstgeest 2015. De gemeente bepaalt de locatie van de oplaadpaal. Waar mogelijk worden oplaadpalen bij elkaar geplaatst, maximaal 200 meter hemelsbreed van uw woning.

U krijgt geen eigen oplaadpaal. Oplaadpalen aan de openbare weg zijn altijd voor iedereen toegankelijk voor het opladen van elektrische voertuigen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk e-rijders er gebruik van kunnen maken.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag?

Het plaatsen van een oplaadpaal is een samenwerking tussen de leverancier, netbeheerder en gemeente. Dit kan 18 weken of langer in beslag nemen. Daarvan zijn 6 weken wettelijk verplicht vanwege de bezwaartermijn van het verkeersbesluit. Als er bezwaar wordt gemaakt, dan duurt het aanvraagproces langer.

Wordt een aanvraag voor een oplaadpunt altijd gehonoreerd?

Uw aanvraag voor een oplaadpaal regelt u via Allego. Een aanvraag voor een oplaadpunt wordt getoetst aan de Beleidsregels publieke oplaadlocaties elektrische voertuigen gemeente Oegstgeest 2015.

Daarbij kijkt de gemeente onder meer naar de vindbaarheid, zichtbaarheid, parkeerdruk, doorgang voor ander verkeer en belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair en (openbaar) groen, uiterlijk, beheer en aansprakelijkheid.

De gemeente verleent alleen medewerking aan een oplaadpunt aan de openbare weg als u niet op eigen terrein kunt opladen en als er in uw buurt niet genoeg mogelijkheden zijn voor opladen bij bestaande publieke oplaadpalen.

Heb ik toestemming nodig voor een oplaadpaal op mijn eigen terrein?

Als u op eigen terrein een oplaadpaal wilt realiseren, dan kan dit zonder toestemming van de gemeente, mits het bestemmingsplan dit toestaat. Met name in de beschermde dorpsgezichten Wilhelminapark, Oranjewijk en Kerkbuurt kan alsnog (planologische) toestemming nodig zijn. De gemeente financiert deze particuliere oplaadpunten niet en verstrekt hiervoor geen subsidie.

Het is niet toegestaan om een elektrisch voertuig op te laden met een snoer dat over het trottoir (en/of andere delen van de openbare weg) wordt uitgerold. Voor eigen oplaadpalen geldt dat er geen openbare parkeerplaatsen of parkeerruimte op de openbare weg worden gereserveerd voor het elektrisch opladen. Ook mag u zelf geen borden plaatsen die de indruk kunnen geven dat anderen niet op deze plek mogen parkeren.

Aan de realisatie van een verlengd privaat aansluitpunt (VPA; een oplaadpunt dat is geplaatst in de publieke ruimte en wordt gevoed door een kabel die wordt aangesloten ‘achter’ de elektriciteitsmeter van een woonhuis of bedrijfspand), wordt geen medewerking verleend.

Hoe maak ik gebruik van de openbare oplaadpalen?

De oplaadpalen zijn openbaar, maar opladen is niet gratis. De stroom wordt afgerekend via een oplaadpas. Een pas is verkrijgbaar bij verschillende commerciële aanbieders.

Wie betaalt de openbare oplaadpalen?

De gemeente Oegstgeest financiert / subsidieert geen oplaadpalen, maar laat dit aan de markt over.

Een marktpartij die een laadpaal wil plaatsen (de aanvrager) betaalt leges voor een ontheffing op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De gemeente Oegstgeest maakt wel kosten voor het nemen van een verkeersbesluit en de plaatsing van het verkeersbord.

Is de gebruikte elektriciteit duurzaam?

Ja, voor de oplaadpunten wordt groene stroom gebruikt.

Ik ben een aanbieder van publieke oplaadpalen. Kan ik oplaadpalen plaatsen en beheren in Oegstgeest?

De gemeente Oegstgeest heeft beleidsregels vastgesteld voor oplaadpalen voor elektrische voertuigen. De Beleidsregels publieke oplaadlocaties elektrische voertuigen gemeente Oegstgeest 2015 geven duidelijkheid over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent.

Op basis van deze beleidsregels kunnen marktpartijen toestemming aan de gemeente vragen voor het plaatsen van oplaadinfrastructuur en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. De gemeente Oegstgeest betaalt niet mee aan de plaatsing en exploitatie van een oplaadpaal.

De gemeente Oegstgeest brengt aan de aanvrager (marktpartij) legeskosten in rekening voor een ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Als u aan de gemeente bevestigt dat u de beleidsregels onderschrijft, kunt u op deze website worden vermeld.