Tijdelijke portefeuilleverdeling na vertrek wethouder Sahin

  • E-mail pagina
  • Lees voor

11 januari 2019

Na het vertrek van wethouder Huri Sahin donderdag 10 januari jl. is de portefeuilleverdeling voorlopig als volgt:

E.R. Jaensch (Emile), burgemeester
Openbare orde en Veiligheid
Integrale handhaving
Representatie en Externe betrekkingen
Communicatie en voorlichting
Personeel en Organisatie
Regiozaken
Integriteit
Bouw- en Woningtoezicht

Vertegenwoordiging in verbonden partijen:
Veiligheidsregio Hollands Midden q.q.
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Voorzitter Stuurgroep Verwarde Personen Hollands Midden

Nevenfuncties:
Lid Comité van Aanbeveling Nederlands Studenten Orkest (onbezoldigd)
Lid Comité van Aanbeveling Oegstgeester Dictee (onbezoldigd)
Trainer bij de Haya van Somerenstichting (vergoeding transportkosten)

M.E. Huizing (Matthijs), 1e locoburgemeester
Financiën
Bedrijfsvoering (excl. Personeel en Organisatie)
Grondzaken en grondexploitatie
(Maatschappelijk) Vastgoed (incl. Onderwijshuisvesting)
Cultuurbeleid, monumenten en cultureel erfgoed
Afvalbeleid
Dorpsmarketing
Ruimtelijke Ordening
Duurzaamheid en milieu
Wonen en volkshuisvesting
Ruimtelijke plannen
Dossiers:
Precario
Hoogspanningszone
Fairtrade gemeente
Overgeest
Poelgeest
Omgevingsvisie

Vertegenwoordiging in verbonden partijen:
BSGR
Gemeentelijke deelnemingen (Alliander, BNG, Dunea)
Servicepunt71
Omgevingsraad Schiphol
ODWH

Nevenfuncties:
ITEM (Universiteit Maastricht): Adviseur politieke betrekkingen (onbezoldigd)
Adviseur financiering Grensinformatiepunten bij ministerie van Sociale Zaken (bezoldigd)

H.J.T. Nieuwenhuis (Jan), 2e locoburgemeester
Maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugd (3D's) en onderwijs
Sport en recreatie
Vrijwilligers en mantelzorgers
Economie, sociale zaken en werkgelegenheid (incl. schuldhulpverlening)
Verkeer, vervoer, infrastructuur en groen (beleid)
Burgerinitiatieven, betrokkenheid en buurtverbetering
Dierenwelzijn
Financiën ASC
Leefomgeving (Beheer en onderhoud openbare ruimte, Riolering, Kunstwerken, Openbare verlichting, Water en Parkeren)
Dossiers:
Gebiedsontwikkeling De Voscuyl
Bio Science Park
Eenzaamheid en preventie
Duivenvoordestraat
Nieuw-Rhijngeest

Vertegenwoordiging in verbonden partijen:
RDOG
Economie071
KDB
Holland Rijnland

Nevenfuncties:
Nieuwenhuis Maatschappelijk Advies, c.q. NMA (zzp)
Mede-organiseren conferentie over Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid met betrekking tot Grondstoffenakkoord en Circulaire Economie (onbezoldigd)
Voorzitten begeleidingscommissies beoordeling aanvragen voor onderzoeken op het gebied van Topsectorenbeleid en Circulaire Economie (bezoldigd)
Organiseren Ketenoverleg recycling Matrassen (bezoldigd)

Deel op Facebook Deel op Twitter