Terinzagelegging bestemmingsplan Vinkeweg 73

  • E-mail pagina
  • Lees voor
Terinzagelegging bestemmingsplan Vinkeweg 73

10 april 2019

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan Vinkeweg 73 met identificatiecode NL.IMRO.0579.BPVinkeweg73-VA01, overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, door de raad op 28 maart 2019 is vastgesteld. Met ingang van 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019 ligt het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage.

Bestemmingsplangebied

Het bestemmingsplan maakt ter plaatse van het perceel Vinkeweg 73 te Oegstgeest het oprichten van een palingkwekerij en –rokerij mogelijk. Hiervoor wordt de aan het agrarische perceel gegeven aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch met waarden-sierteelt’ gewijzigd in de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch met waarden-palingkwekerij’.

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal te vinden op de landelijke site van Ruimtelijke Plannen. Ook kan een papierenversie van het bestemmingsplan gedurende deze termijn bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest worden ingezien. Wij wijzen u er wel op dat de papieren versie minder gebruiksvriendelijk is dan de digitale versie en adviseren u het bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Voor een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan verwijzen wij u naar de ‘Nota beantwoording Zienswijzen’

Beroep

Zij die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Diegenen die beroep hebben ingesteld kunnen eveneens een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

 

Deel op Facebook Deel op Twitter