Denk mee: duidelijker afspraken over behoud en beheer van groen in Oegstgeest

  • E-mail pagina
  • Lees voor
Denk mee: duidelijker afspraken over behoud en beheer van groen in Oegstgeest

26 juni 2019

Oegstgeest is met ongeveer 12.000 gemeentelijke bomen een groen dorp. De gemeente wil dat samen met inwoners graag zo houden. Op 18 juni stelde het college van burgemeester en wethouders het voorgenomen concept van de Bomenverordening vast. Hierin staan heldere afspraken over de bescherming van monumentale en andere waardevolle bomen. Met de bijbehorende concept Groene Kaart breidt het college de kapvergunningplicht voor gemeentelijke bomen behoorlijk uit. Inwoners worden uitgenodigd om tussen 28 juni en 30 augustus 2019 op beide documenten te reageren.

Verantwoordelijk wethouder Matthijs Huizing: “Groen is een belangrijk onderwerp voor Oegstgeest. We willen ervoor zorgen dat er een divers en gezond bomenbestand blijft voor de toekomst. Met deze nieuwe verordening en Groene Kaart laten we als gemeente beter zien hoe we onze bomen beschermen en beheren. Dat betekent niet dat we geen bomen vervangen, soms is dat echt nodig, maar wel dat dit proces veel transparanter wordt. Om het groene karakter van Oegstgeest te versterken en in te spelen op klimaatontwikkelingen planten we tenminste 250 extra bomen in het dorp.”

De Bomenverordening 2019

In de oude verordening geldt een kapvergunningplicht voor monumentale en waardevolle bomen op de Bomenlijst, in beschermd dorpsgezicht en bij monumenten. De nieuwe verordening voegt daar een categorie bomen aan toe met meerwaarde voor het dorp (Boomgebieden). Bijvoorbeeld de bomen langs de hoofdgroenstructuur en in parken. De Bomenverordening 2019 heeft betrekking op gemeentelijke én particuliere bomen. De vergunningplicht geldt voor bomen met een stamdiameter van minimaal 15 centimeter. Hierop zijn diverse uitzonderingen, zoals hakhout met cultuurhistorische waarde.

In de nieuwe Bomenverordening 2019 is ook een duidelijke link gelegd met het komende beleidskader voor participatie. Daarin komen afspraken over de betrokkenheid van inwoners bij groenprojecten.

De Groene Kaart

De concept Groene Kaart toont de zogenaamde Boomgebieden die in de verordening omschreven zijn. In tegenstelling tot de Bomenlijst, waar individuele bomen op staan, gaat het in Boomgebieden juist om groepen en structuren. Bomen in een Boomgebied leveren een belangrijke bijdrage aan het karakter en de groene dooradering van het dorp. Ook ecologisch zijn ze van betekenis: door bijvoorbeeld parken door bomenrijen met elkaar te verbinden, ontstaan natuurlijke migratieroutes voor vogels en andere diersoorten.

Reageren

Het college wil eerst reacties vragen van inwoners op het voorgenomen voorstel voor de Bomenverordening 2019. Daarna wordt de verordening in november 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. Ook de concept Groene Kaart ligt ter inzage en wordt daarna door het college vastgesteld. Van 28 juni tot en met 30 augustus 2019 kan iedereen gemotiveerd een reactie indienen. We horen graag van u via het reactieformulier Bomenverordening 2019  of het reactieformulier Groene Kaart.

U kunt ook schriftelijk reageren aan het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, o.v.v. zaaknummer ‘Z/19/119835 / Bomenverordening’ of ‘Z/19/119835 / concept Groene Kaart’. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme reacties nemen wij niet in behandeling. Let op: als u op beide stukken wilt reageren, vragen  wij u om twee aparte reacties te sturen. Dat maakt het voor ons makkelijker om alle reacties goed te verwerken.

Deel op Facebook Deel op Twitter