Bekendmaking besluit Omgevingsvergunning Mc Donald's Oude Rhijnhofweg

  • E-mail pagina
  • Lees voor

10 juli 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat bij besluit van 4 juli 2018 een omgevingsvergunning is verleend om af te wijken van het bestemmingsplan ‘Rijnfront’ met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 30 en artikel 6.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ons kenmerk: Z/17/103591.

Het verzoek om omgevingsvergunning heeft betrekking op het verhuizen van de aan de A44 te Leiden gelegen huidige vestiging van Mc Donald’s naar een ca. 360 meter verderop in noordwestelijke richting gelegen locatie aan de Oude Rhijnhofweg te Oegstgeest. De verhuizing vindt plaats in het kader van de realisatie van de Rijnlandroute.

Inzage

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage van donderdag 5 juli 2018 tot en met 15 aug 2018.  De stukken zijn op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur in te zien bij de welkomstbalie van het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest.

Een kennisgeving van de ter inzagelegging is eveneens te vinden op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Nadere informatie is te verkrijgen bij Team Ruimte onderdeel Ruimtelijke Ordening, via het algemene telefoonnummer 14071.

Beroep aantekenen

Tegen een verleende omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met de uitgebreide voorbereidingsprocedure kunnen belanghebbenden, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep aantekenen bij de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Beroep aantekenen kan alleen als er tijdens de ter inzagelegging van het ontwerpbesluit zienswijzen zijn ingediend door deze belanghebbenden of als de belanghebbenden redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht bijvoorbeeld ten aanzien van wijzigingen die als gevolg van andere zienswijzen zijn ontstaan.

De omgevingsvergunning treedt direct in werking nadat de bekendmaking ervan heeft plaatsgevonden. Ook het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. In geval er een groot belang bestaat bij het niet in werking treden van de omgevingsvergunning dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Bijlage

Deel op facebook Deel op twitter