Informatie voor politieke partijen

Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is de volgende informatie voor u van belang:

1. Registratie naamsaanduiding uiterlijk 27 december 2017

Politieke groeperingen (partijen) die in Oegstgeest onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, moeten deze aanduiding uiterlijk op woensdag 27 december 2017 bij de gemeente Oegstgeest laten registreren (Kieswet artikel G3). Voor groeperingen waarvan de naam al voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of Provinciale Staten is geregistreerd, is het niet nodig de aanduiding opnieuw te laten registreren. Ook de plaatselijke groeperingen die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven de aanduiding voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018 niet te registreren. Een politieke groepering die niet om een registratie van een aanduiding verzocht heeft kan toch deelnemen aan de verkiezing met een ‘blanco’ lijst (zonder vermelding van een aanduiding boven de kandidatenlijst).

 

Het verzoek moet gericht worden aan de voorzitter van het centraal stembureau (Postbus 1270 2340 BG Oegstgeest) en de navolgende documenten moeten overgelegd worden:

 

Dit ontvangt u nadat u een bedrag van € 112,50 heeft overgemaakt op BNG-rekening NL03BNGH 028.50.06.282 t.n.v. Gemeente Oegstgeest o.v.v. ‘Waarborgsom registratie politieke groepering’ en de naam van de politieke partij. Bij inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018 wordt de waarborgsom terugbetaald.

 

Het verzoek wordt afgewezen indien:

 

2. Kandidaatstelling 5 februari 2018

De dag van kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen is vervolgens op 5 februari 2018. Dan kunnen politieke groeperingen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen een kandidatenlijst inleveren bij de afdeling Pubiekszaken, bureau Verkiezingen.

3. Wie mag op de kandidatenlijst?

4. Wijze van vermelding kandidaten

Op de kandidatenlijst vult u de gegevens van uw kandidaten in zoals zij staan geregistreerd in de Basisregistratie personen (BRP). U kunt zelf kiezen of u (m)/(v) achter de naam wilt plaatsen of dat u wel of geen voornamen vermeldt. Exacte en uitgebreide regels hierover kunt u vinden in artikel H2 van het Kiesbesluit.

5. Samenvoeging van aanduidingen boven lijst

Als u samen met een andere politieke groepering één gezamenlijke kandidatenlijst wilt inleveren, kunt u boven die lijst de namen van de partijen samenvoegen. Deze samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op het stembiljet. Alleen aanduidingen die al zijn geregistreerd, kunnen worden samengevoegd. De samengevoegde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten. De samenvoeging wordt ingediend met een H3-2-formulier.

6. Lijstencombinatie

Op 27 juni 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van lijstencombinaties. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is het dus niet meer mogelijk om lijstencombinaties aan te gaan.

7. Afleggen ondersteuningsverklaringen in januari

Een politieke groepering die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 geen zetel heeft behaald, moet 20 ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst verzamelen. Kiezers uit de gemeente Oegstgeest kunnen deze ondersteuningsverklaringen vanaf 22 januari afleggen aan de balie van de afdeling publiekszaken tussen 9.00 uur en 15.00 uur.

8. Wie zijn kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Elke EU-onderdaan van 18 jaar en ouder, die als inwoner staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Oegstgeest.
Ook niet-EU-onderdanen van 18 jaar en ouder die in Oegstgeest als inwoners staan ingeschreven en die tenminste 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland verblijven.

9. Waarborgsom kandidaatstelling in januari

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom van € 225,--betalen voor de kandidaatstelling (Kieswet artikel H14). Een bewijs van betaling van de waarborgsom ontvangt u nadat u € 225,-- heeft overgemaakt op BNG-rekening NL03BNGH 028.50.06.282 t.n.v. Gemeente Oegstgeest o.v.v. ‘Kandidaatstelling politieke groepering’ en de naam van uw politieke partij. De waarborgsom wordt terugbetaald als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd of als uw partij een zetel of minstens 75% van de kiesdeler heeft behaald.

10. Voorinlevering

Zoals bij iedere gemeenteraadsverkiezing zorgen wij er deze keer ook weer voor dat er een ‘voorinlevering’ zal plaatsvinden om alles te controleren zodat het op de dag van de kandidaatstelling allemaal klopt als de stukken moeten worden ingeleverd. Deze datum hoort u uiteraard nog van ons.

11. Kandidaatstelling op 5 februari 2018

Op maandag 5 februari is de dag van kandidaatstelling (Kieswet hoofdstuk H). De kandidatenlijst moet dan tussen 9.00 en 17.00 uur worden ingeleverd door een kiezer uit de gemeente Oegstgeest bij het centraal stembureau (afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen op het gemeentehuis van  Oegstgeest). Deze kiezer is de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij, of een andere kiezer aan wie deze bevoegdheid is verleend door de gemachtigde. De kandidaten kunnen bij de inlevering aanwezig zijn.

Voor de kandidaatstelling moet u op 5 februari inleveren:

Eventueel:

Partijen die nog geen zetels hebben in de raad moeten tevens inleveren:

Op dinsdag 6 februari om 16.00 uur, houdt het centraal stembureau onder leiding van de burgemeester een besloten zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten. Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de persoon die de lijst heeft ingeleverd per aangetekende brief een overzicht van eventuele geconstateerde verzuimen (Kieswet hoofdstuk I). De door de partijen ingeleverde documenten worden voor alle kiezers ter inzage gelegd.

12. Herstel verzuimen kandidaatstelling tot en met 9 februari

Als de door u ingeleverde documenten niet in orde blijken te zijn, kunt u deze verzuimen herstellen op woensdag 7 en donderdag 8 februari van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 9 februari van 9.00 tot 15.00 uur op het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest.

13. Centraal stembureau beslist over geldigheid en nummering lijsten op 9 februari

Op vrijdag 9 februari om 16.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting op het gemeentehuis  over:

Ook worden de lijsten genummerd op deze zitting. De groepering die de meeste raadszetels heeft behaald in 2014 krijgt lijstnummer 1, enzovoort. Daarna  wordt voor groeperingen die op dit moment nog geen raadszetel hebben, geloot om het lijstnummer.
Als 2 politieke groeperingen samen aan de verkiezing deelnemen onder samenvoeging van hun lijstaanduidingen, dan worden de zetels van beide groeperingen bij elkaar opgeteld voor het bepalen van het lijstnummer. Het gaat daarbij dus niet om de zetels van de individuele kandidaten (Kieswet artikel I-14 lid 2). Gaan 2 partijen fuseren onder een nieuwe naam, dan hebben zij geen voorrangsrecht bij de lijstnummering.

14. Verkiezingsdag woensdag 21 maart 2018

U mag op deze dag overal in Oegstgeest campagne voeren, maar niet in de stembureaus.

15. Definitieve uitslag vrijdag 23 maart

De definitieve uitslag wordt vastgesteld door het centraal stembureau in een openbare zitting op vrijdag 23 maart om 10.00 uur in het Gemeentehuis. Dan wordt ook bekend welke kandidaten zijn gekozen (al dan niet met voorkeursstemmen).

16. Benoeming raadsleden

De kandidaten die zijn gekozen ontvangen een benoemingsbrief van het centraal stembureau. Deze brief wordt uitgereikt of aangetekend verzonden. Bij de benoemingsbrief ontvangen de benoemden de geloofsbrieven bestaande uit een verklaring van aanvaarding van de benoeming en een verklaring van openbare betrekkingen. Deze geloofsbrieven moeten de benoemden samen met een afschrift uit de basisregistratie personen(BRP) binnen 10 dagen invullen en inleveren bij de afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen. Vervolgens zal het onderzoek van de geloofsbrieven door de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven plaatsvinden en beslist de gemeenteraad op advies van deze commissie of de benoemden kunnen worden toegelaten als lid van de gemeenteraad. Bij dit 'geloofsbrievenonderzoek' kan de gemeenteraad bovendien zaken die rond de verkiezing hebben gespeeld beoordelen.  In de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad na 23 maart zullen de benoemden worden beëdigd en geïnstalleerd als raadslid. Over deze procedure wordt later meer bekend gemaakt aan de betreffende partijen en kandidaten.

17. Digitale verkiezingsborden

Bij voorgaande verkiezingen kon u op diverse locaties in de gemeente verkiezingsposters plakken. Sedert de Tweede Kamerverkiezingen wordt op 5 locaties in de gemeente Oegstgeest een digitale “plaklocatie”, een Trotter geplaatst. Deze Trotters worden verzorgd door Image Building

Het is de bedoeling dat u bij dit bedrijf digitaal uw campagneposter aanlevert. U ontvangt hierover nog aanvullende informatie, zoals de datum van en de wijze aanlevering van de verkiezingsposters.

18. Meer informatie over de verkiezingen

Zie www.kiesraad.nl en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen