De welstandscommissie adviseert het college bij aanvragen omgevingsvergunning. Dit advies wordt meegenomen in de beslissing op de omgevingsvergunning. De welstandscommissie gaat bij zijn advies uit van de gemeentelijke welstandsnota, het uiterlijke voorkomen en de plaatsing van het bouwwerk.

Vergaderingen

De vergaderingen van de commissie worden in principe eens in de twee weken op maandagochtend op het gemeentehuis gehouden. Als het aantal te behandelen plannen zeer beperkt is en geen insprekers zijn, worden de plannen opgestuurd naar de welstandsgedelegeerde. Er vindt dan geen openbare zitting op het gemeentehuis plaats. Normaal gezien begint de vergadering om 09.30 uur en duurt, afhankelijk van het aantal plannen, tot uiterlijk 12.00 uur. De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar. Geïnteresseerden kunnen deze zittingen bijwonen.

Wilt u een vergadering bijwonen dan raden wij u aan die ochtend of de vrijdag ervoor ons te bellen op 14 071. We kunnen u informeren of er een zitting is en welke plannen de commissie behandeld.

Vanaf de donderdag na de vergadering zijn de adviezen van de behandelde plannen bekend en kunt u via 14 071 contact met ons opnemen over de inhoud van het advies.

Welstandsnota herziening 2015

De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2015 de Welstandsnota herziening 2015 gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van de nota uit 2009 betreffen vooral aanpassing van de gebieden (dorpsgezicht Kerkbuurt toegevoegd, Nieuw-Rhijngeest en Overveerpolder geactualiseerd). De teksten zijn effectief ingekort en overzichtelijk gemaakt en het aantal regels is met name voor de gebieden met een gewoon welstandsniveau beperkt. Dit komt naar voren bij de betreffende gebieden, maar ook in de objectcriteria die nu uit twee trappen zijn opgebouwd: de eerste trap bestaat uit basiscriteria voor alle gebieden, de tweede trap bevat aanvullende criteria voor bijzondere welstandsgebieden, met waar nodig extra aanvullingen voor de dorpsgezichten.

Samenstelling

Welstandsgedelegeerde, de heer W. van Nieuwland (namens Vereniging Dorp, Stad en land)
Ambtelijk Secretaris, de ambtelijk secretaris is een medewerker van Team Ruimte.