Registratie

Nieuwe politieke groeperingen die aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 willen deelnemen, kunnen zich laten registreren bij het centraal stembureau voor die verkiezing. De aanduiding/naam wordt geregistreerd in een door het centraal stembureau bijgehouden register.

Heeft er geen registratie (of te laat) plaatsgevonden, dan wil dit niet zeggen dat de groepering niet aan de verkiezing mag deelnemen. Dit kan namelijk wel. De groepering mag dan alleen geen aanduiding boven de lijst plaatsen en de lijst krijgt dan alleen een nummer. Een groepering hoeft zich niet meer voor iedere verkiezing opnieuw te laten registreren. De registratie blijft gehandhaafd als men bij een nieuwe verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. Men hoeft dus geen zetel te halen.

Het is mogelijk om de registratie van een in het register opgenomen aanduiding te wijzigen. Er hoeft dan niet opnieuw een waarborgsom te worden betaald of een uittreksel uit het verenigingsregister of afschrift van de notariële akte te worden overlegd. Verzoeken hiertoe ingediend na de 42e dag voor de kandidaatstelling, blijven voor de daaropvolgende verkiezingen buiten behandeling.

Tijdstip registratie

Registratie kan het hele jaar door. De enige beperking is dat een registratieverzoek ingediend na de 42e dag voor de kandidaatstelling van de eerstvolgende verkiezing buiten beschouwing blijft en pas geldt voor de daaropvolgende verkiezing.

Voor de verkiezing van de gemeenteraad op 16 maart 2022 is de laatste dag van indiening van een verzoekschrift om registratie van een aanduiding boven een kandidatenlijst: 20 december 2021.

Hierna ingediende verzoeken blijven, voor deze verkiezing, buiten beschouwing (artikel G 3, lid 1 Kieswet).

Doorwerking registratie

Groeperingen die een aanduiding hebben laten registreren bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten hoeven de aanduiding niet meer apart voor de gemeenteraadsverkiezing te laten registreren. Het is wel noodzakelijk dat die groeperingen een gemachtigde en diens plaatsvervanger aanwijzen die bevoegd zijn namens de partij op te treden. Deze gemachtigde en diens plaatsvervanger zijn op hun beurt weer bevoegd om indieners van lijsten te machtigen de geregistreerde aanduiding boven de lijst te plaatsen.

Te overleggen stukken bij registratie

Een politieke groepering moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (stichting is niet toegestaan). Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie o.a. worden overlegd:

  1. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
  2. een gewaarmerkt bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  3. een bewijs van storting van een waarborgsom van €112,50 (deze waarborgsom betaalt u contant of per pin aan de balie);
  4. een verklaring van de politieke partij, waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde worden aangewezen. Deze gemachtigden hebben de bevoegdheid de inleveraars van kandidatenlijsten te machtigen de naam van de politieke partij boven de lijst te plaatsen.

Wat registreren?

Men kan de aanduiding laten registreren waarmee men op de kandidatenlijst vermeld wenst te worden. Dit kan zijn:

  1. de volledige naam van de groepering;
  2. de afkorting van de naam van de groepering;
  3. beide;
  4. of een geheel andere aanduiding.

Zoals de aanduiding is geregistreerd, moet deze op de kandidatenlijst worden vermeld.

Waarborgsom

Voor de registratie van de aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom worden betaald van €112,50. Dit bedrag kan contant of per pin worden betaald bij de balie van de afdeling Publiekszaken.

Deze waarborgsom krijgt men terug als bij de eerstvolgende verkiezing, na de beslissing op het registratieverzoek, een geldige kandidatenlijst is ingeleverd.