De kandidaatstelling

Op de dag van de kandidaatstelling 31 januari 2022 leveren de politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 9.00 en 17.00 uur gebeuren. Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een blanco lijst mag niet worden aanvaard.

De Kiesraad heeft in opdracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties speciaal software, Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) laten ontwikkelen ter ondersteuning van politieke partijen bij de kandidaatstelling. Met deze software is het voor de politieke partijen mogelijk om de kandidatenlijst en alle andere formulieren die bij de verkiezingen nodig zijn aan te maken. Tevens levert de software een elektronisch exportbestand op dat voor de gemeente van belang is in de verdere verkiezingsprocedure. Op de dag van de kandidaatstelling moet de gemachtigde dit bestand, samen met alle benodigde formulieren inleveren bij de gemeente. De verwachting is dat de OSV-software medio december op de website van de Kiesraad beschikbaar komt.

Inlevering kandidatenlijsten

Zoals hierboven vermeld moeten de kandidatenlijsten ingeleverd worden op 31 januari 2022 tussen 9.00 uur en 17.00 uur bij het centraal stembureau.

De medewerkers van de afdeling Publiekszaken benaderen u om hiervoor op deze dag een afspraak in te plannen.

Alleen groeperingen die op de dag van de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, kunnen aan de verkiezingen deelnemen. Voor de kandidatenlijst geldt een voorgeschreven model dat uit de OSV-software gehaald moet worden.

Voorinlevering kandidatenlijsten

Om te voorkomen dat er straks binnen een krappe termijn van 3 dagen nog allerlei verzuimen hersteld moeten worden, krijgen de politieke partijen de mogelijkheid om op maandag 24 januari 2022 de lijsten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen.

Ook hiervoor benaderen de medewerkers van de afdeling Publiekszaken u om op deze dag een afspraak in te plannen.

Belangrijk: Als bij de voorinlevering veranderingen aangebracht worden in de kandidatenlijst, dan moeten er ook nieuwe verklaringen van instemming en/of ondersteuning ingeleverd worden!

Ook als men gebruikmaakt van de voorinlevering moet men altijd op de dag van de kandidaatstelling tussen 09.00 en 17.00 uur komen voor de officiële indiening van de kandidatenlijst!

Te overleggen stukken

 1. OSV-bestand
  Het elektronisch exportbestand vanuit OSV
   
 2. Kandidatenlijst
  De papieren versie van de kandidatenlijst (voorgeschreven formulier Kieswet, art. H 1).
  Let op! De aanduiding van de partij moet exact vermeld worden zoals geregistreerd bij de Kiesraad (landelijke partijen) of bij het Centraal stembureau van Oegstgeest (lokale partijen).
   
 3. Identiteitsbewijs inleveraar
  De inleveraar moet zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in art. 1 Wet op de Identificatieplicht).
   
 4. Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst
  Om een geregistreerde aanduiding van de partij boven de kandidatenlijst te kunnen plaatsen, moet bij de lijst een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij worden gevoegd, waarin deze de inleveraar machtigt om dit te doen (Model H 3-1). Zie Kieswet art. H 3.
   
 5. Instemmingsverklaring
  Van elke kandidaat op de lijst moet een verklaring van instemming met de kandidaatstelling worden overgelegd. Zie Kieswet, art H 9 en model H 9. Een kandidaat die buiten het Europese deel van Nederland woont, moet op de instemmingsverklaring een gemachtigde binnen het Europese deel van Nederland aanwijzen. Deze verklaring is dan niet aan een vastgesteld model gebonden.
   
 6. Kopie identiteitsbewijs
  Van kandidaten die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden overgelegd. Onder een geldig identiteitsbewijs wordt verstaan: geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart (een document als bedoeld in art. 1 Wet op de Identificatieplicht). Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het Burgerservicenummer (BSN) op de achterzijde, dus moet ook de achterzijde van het identiteitsbewijs gekopieerd worden.
  Het ontbreken van een kopie van het identiteitsbewijs kan leiden tot schrapping van de kandidaat van de kandidatenlijst;
   
 7. Bewijs van betaling waarborgsom
  Een bewijs van storting van de waarborgsom van €225 (alleen voor partijen die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad);
   
 8. Ondersteuningsverklaringen
  Tenminste 20 ondersteuningsverklaringen. Deze verklaringen kunnen worden afgelegd in de periode van 3 januari t/m 31 januari 2022 ten overstaan van daartoe aangewezen ambtenaren van de afdeling Publiekszaken, Rhijngeesterstraatweg 13 in Oegstgeest.
  Bij het afleggen van een ondersteuningsverklaring moet de kandidaat zich identificeren. De verplichting tot het overleggen van ondersteuningsverklaringen geldt niet voor partijen die al zitting hebben in de gemeenteraad en aan de laatst gehouden verkiezing met een aanduiding boven de lijst hebben deelgenomen;

Bij de inlevering van de kandidatenlijst en overige stukken wordt een bewijs van inlevering verstrekt.

Waarborgsom kandidaatstelling

Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk 14 dagen voor de kandidaatstelling een waarborgsom betalen aan de gemeenten waar ze willen deelnemen.

Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad is dit bedrag €225. U kunt dit bedrag contant of per pin betalen bij de balie van de afdeling Publiekszaken.

Het bedrag moet uiterlijk 17 januari 2022 ontvangen zijn. Als de betaling is ontvangen wordt een bewijs van betaling verstrekt. Het bewijs van betaling moet op 31 januari 2022 samen met de kandidatenlijst ingeleverd worden.

Terugbetaling waarborgsom

De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij minimaal 75 procent van de kiesdeler behaalt of als de partij geen geldige lijst heeft ingeleverd. De kiesdeler is het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, gedeeld door het aantal beschikbare zetels.

Voorwaarden kandidaatstelling

De kandidatenlijst moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • er mogen maximaal 50 kandidaten op de lijst vermeld worden (ook bij samenvoeging van lijsten). De kandidaten worden geplaatst in de volgorde waarin aan hen de voorkeur wordt gegeven;
 • de kandidaat moet op de dag van (eventuele) toelating tot de gemeenteraad 18 jaar of ouder zijn;
 • de naam van de kandidaat mag maar op 1 lijst voorkomen (bij hetzelfde centraal stembureau);
 • de kandidaat moet ingezetene zijn van de gemeente of een verklaring overleggen waaruit blijkt dat hij/zij voornemens is ingezetene van de gemeente te worden. Blijkt dat hij/zij meerdere soortgelijke verklaringen heeft afgelegd in verschillende gemeenten, dan moet de kandidaat van de lijst worden geschrapt.